Navštivte nás


V neděli  2.10.2022 v 9:00

v modlitebně v Bystrém

od 8:00 modlitební setkání
Kázání z 25.9.2022

lze

poslechnout nebo stáhnout

v sekci "KE STAŽENÍ"


 


 

 

 

V pátek 23.9.2022 v 19:00

modlitební setkání

Erbenova 482 (mapa), Polička

 

 

http://krestanfilms.webnode.cz/
Večeře Páně Tisk Email
Neděle, 05 Listopad 2017 19:41

Příprava k večeři Páně

 

Večeře Páně je slavnost bratrství a lásky na památku Pána Ježíše Krista a je znamením Nové Smlouvy mezi věřícími učedníky a jejich Mistrem. (Lukáš 22,19-20 Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy:"Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku." A právě tak vzal po večeři kalich a řekl:"Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.";  Mat. 26,26-28;   1.Kor. 11,23-31). Svatá večeře Páně, stejně jako křest nemá být vysluhována lidmi světskými a nevěřícími, kteří setrvávají v jakémkoliv zjevném hříchu. Osoby žijící ve veřejném hříchu, které jsou pohoršením (posměvači, rouhači, opilci, smilníci, neodpouštějící a nelaskaví atp.) nesmějí být připuštěni k sv. večeři Páně. (Matouš 7,6 Nedávejte psům, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapaly, neotočily se a neroztrhaly vás.“;  1.Korintským 5,11-12  Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič, s takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás?;   1.Korintským 10:21 Nemůžete pít Pánův kalich i kalich démonů, nemůžete mít podíl na Pánově stolu i na stolu démonů.)  Pán Ježíš ji ustanovil pouze pro své učedníky, kteří zakusili Jeho milost na svém srdci, dosáhli odpuštění hříchů pro oběť Kristovu a mají  jistotu spasení. Ti pak slaví sv. večeři Páně na památku svého Spasitele, utvrzují a rozhojňují se ve víře a ve svém společenství s Ním. Při této večeři se Pán sklání zvláště ke svým dětem a vlévá do jejich srdce potěšení , radost, sílu a požehnání. Zúčastňuj se V.P. kdykoliv se ti naskytne příležitost. Měj se ale na pozoru, aby se pro tebe V.P. nestala pouze prázdným zvykem ! ! ! Nepřistupuj ke stolu Páně tam, kde se nekoná kázeň a připouštějí se všichni bez rozdílu, i lidé nekající a zjevně v hříchu žijící. (1.Korintským 5,11+4,19-20.)

Přicházej ke stolu Páně v pokorném postoji a s opravdovou touhou po užším a hlubším spojení se se svým Pánem ! Jestliže necítíš touhu po V.P. je to neklamným znamením, že ve tvém životě není vše v pořádku, že duchovně neprospíváš, nejdeš vpřed, nýbrž zpět, vlažníš a hyneš. Proto zkoumej sám sebe, čiň pokání a snaž se oživit svoji víru, lásku a touhu po novém spojení a společenství s Pánem ! (1.Korintským 11,28-32 Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.     Zjevení Janovo 2,4-5 Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.Nikdy nepřistupuj k V.P.bez náležité přípravy ! ! ! Nestačí si jen něco přečíst z Bible a krátce se pomodlit. Příprava musí být opravdová, duchovní, hluboká, kdy člověk sám sebe zkoumá a rozsuzuje před Boží tváří, pod křížem Ježíšovým. (1.Korintským 11:28) Zkoumej své srdce, jestli je nakloněno k lásce a smířlivosti. Cítíš-li, že žiješ s někým v nepřátelství , raději ke stolu Páně nechoď ! Nejdříve vykonej ze své strany vše, co je ve tvé moci, aby došlo ke smíření !  (Matouš 5,22-25 Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.  Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě. .). Odprošuj a odpouštěj !  Jestliže jsi vykonal svůj díl, podal jsi ruku ke smíření, ale tvůj protivník to odmítá, nebo klade nepřijatelné podmínky, které by znamenaly popření pravdy a vedly ke kompromisu a hřešení proti zásadám Božího Slova, pak není vina na tobě a nemáš příčinu ani překážku, aby ses vzdaloval od stolu Páně. Ale i v těchto případech je dobré celou záležitost znovu předložit Pánu na modlitbě ! Především manželé, rodiče a děti, sourozenci a spolupracovníci v církvi, zaměstnanci a zaměstnavatelé  atp. Je třeba si podat ruce ke smíření, odpuštění a utvrzení lásky dříve, než se účastníme V. P. (Marek 11,25 A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení.   Ef.4,31-32 Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám). Neodkládej přípravu na poslední chvíli a nepodceňuj ji. Je to vážná věc, tak nepovoluj a buď svědomitý a věrný. Nevynechávej V. P. kvůli falešné pokoře a předpokladům, že nejsi pozván, že nejsi hoden, nebo, že tvá účast není nutná a nezáleží na tom. Je to Ježíšova výzva lásky Jeho učedníkům, která má být naplněna s láskou a vděčností. Cítíš-li svoji nehodnost, lituješ hříchů, pokořuješ se před Bohem a vyznáváš i opouštíš svůj hřích, odprošuješ a odpouštíš, pak smíš slavit památku Páně, neboť On dal za tebe život a za tvůj hřích zemřel. Buď mu vděčný a slav Jeho milost a lásku ! Všechno naše smíření je obsaženo v Ježíšově oběti na kříži (Židům 9,25-28 Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok s cizí krví vchází do svatyně;  jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích. A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hřích mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu , ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.;  Židům 10,14 Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni.)

K Němu musíš jít pro odpuštění ! Jistotu odpuštění  musíš mít dříve než přistupuješ k V.P.. Nemysli si však, že získáváš zvláštní zásluhy, když se zúčastňuješ V.P.. Bůh ti není nic dlužen; ty jsi viníkem a Jeho dlužníkem, který svůj dluh nemůže splatit. On ti dává milost.

Při V.P. nebuď roztržitý, neohlížej se po jiných, nemysli na to, jestli ostatní přistupují hodně nebo nehodně. To je povinností starších církve, aby se vysluhování V.P. neúčastnili zjevně nehodní. Oni za to nesou zodpovědnost. Ty v této svaté chvíli ponechej všechen soud svědomí spoluúčastníků a Bohu samému. Pokořuj se sám před Bohem, povznes svoji mysl k Němu, vzpomínej na Jeho lásku zjevenou v Kristu, mysli na Ježíšovo utrpení a oběť pro tebe, z lásky k tobě. Slav, chval a vyvyšuj Jej ve svém srdci. V den, kdy jsi se zúčastnil V.P., varuj se veškeré světské roztržitosti ! (televize, filmy, internet atp.). Nepřipravuj se o požehnání jehož se ti dostalo. Zůstávej po celý den ve spojení se svým Pánem a hleď i večer ještě strávit nějaký čas ve společenství s Ním! Na slib nového, lepšího života nikdy nezapomeň !

 

Myslíš-li si, že proti přikázáním Božím nehřešíš, připomeň si:

1) Proti prvnímu přikázání hřeší každý, kdo Boha a Jeho milost si neváží, více doufá v lidi a jakékoliv věci na světě,    jimi se řídí a ne ně více než na Boha spoléhá.

2) Proti druhému přikázání hřeší , kdo ctí Boha v obrazech, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který Bůh neustanovil.

3) Proti třetímu přikázání hřeší, kdo o Bohu, jeho pravdě a služebnostech smýšlí, nebo mluví neuctivě, rouhá se mu, křivě přísahá, nebo zlořečí.

4) Proti čtvrtému přikázání hřeší, kdo v neděli neupustí od práce a péče o pozemské věci, nevěnují se Bohu, nechodí do Božího shromáždění a celý den tráví zahálkou, nebo světskými kratochvílemi.

5) Proti pátému přikázání hřeší, kdo je neuctivý, nelaskavý, nevděčný a neposlušný rodičům.

6) Proti šestému přikázání hřeší , kdo svého bližního myšlením, slovy nebo i skutky tupí, uráží, poškozuje na životě nebo svévolně vydává do nebezpečí.

7) Proti sedmému přikázání hřeší, kdo má nečisté myšlenky a žádosti, vede neslušné řeči a chová se nemravně.

8) Proti osmému přikázání hřeší, kdo se na svém bližním dopouští krádeží, podvodů a bezpráví, žije v lenivosti a marnivosti, je lakomý a závistivý.

9) Proti devátému přikázání hřeší, kdo lže, křivě svědčí, pomlouvá bližního, bezdůvodně ho obviňuje a je na něj hrubý.

10) Proti desátému přikázání hřeší, kdo bližnímu závidí dobré věci, užírá se pro ně a o to, co je jeho nemá zájem.

Aktualizováno ( Pondělí, 13 Listopad 2017 20:23 )
 

Anketa

Může člověk navázat osobní vztah s Bohem?
 

Pro Tebe...

Připoj se na facebook